MVP

راهنمای کارآفرینان – قسمت پانزدهم
علم بهتر است یا ثروت؟ همه ی ما در زندگی بارها سر این دو راهی قرار گرفتیم. ولی اساتید اقتصاد و کارآفرینی میگویند علم و ثروت هر دو لازم و ملزوم همدیگرند، این دو قابل تبدیل به هم دیگرند… علم تولید ثروت میکند و ثروت تولید علم! به این فرآیند تبدیل علم به ثروت میگویند: کارآفرینی. این کتاب به ما کمک میکند یاد بگیریم فرایندهای کارآفرینی چیست و یک شرکت چطور ساخته میشود.