BSC

سازمان استراتژی محور – قسمت ششم
اگر هدف کسی در کسب و کار چیزی غیر از سودآوری باشد، دیر یا زود سرش به سنگ خواهد خورد. ولی سالهاست که سازمانهای موفق و سودآور روشی برای ارزیابی عملکرد دارند، که فقط یک چهارم آن شاخصهای مالیست. این کتاب به ما کمک میکند، کارت امتیازی متوازن را بشناسیم و با رعایت پنج اصل، سازمان استراتژی محور بسازیم.