سختی کارهای سخت

سختی کارهای سخت – قسمت دوازدهم
وقتی حرف استارتاپ و کارآفرینی میشود، معمولا روزهای خوش پولدار شدن و گذراندن تعطیلات طولانی مدت و ساعات کاری کم و منعطف به ذهنمان میرسد، ولی واقعیت چیز دیگریست. استارتاپ داشتن یعنی حرکت دائم بین خوشحالی و ترس، بین سرخوشی و هراس؛ مدیریت استارتاپ یعنی انتخاب بین وحشتناک و فاجعه، کارآفرینی روزهای سخت زیاد دارد و این کتاب یک راهنما برای مدیرعاملهاست، برای تصمیم گیری بهتر در روزهای سخت و کارهای سخت.