رهبر 360 درجه

رهبر 360 درجه – قسمت بیست و دوم
وقتی حرف از رهبری و رهبری کردن است، معمولا به آن جایگاه رفیع سازمانی و صندلی بزرگ و ، اختیارات بی حد و حصر فکر میکنیم. فکری که البته درست نیست! اگر ما نتوانیم در جایگاه مدیر میانی تاثیرگذاری بر دیگران را تمرین کنیم، رهبر ارشد خوبی نخواهیم بود. بعلاوه اینکه اگر رهبری را تاثیرگذاری بر دیگران تعریف کنیم، برای این کار نیازی نیست منتظر رسیدن به آن جایگاه باشیم. از همین جایگاه هم میتوانیم شروع کنیم.