جنگل استراتژی

جنگل استراتژی – قسمت هفتم
هیچ کس نمیداند استراتژی واقعا چیست، هر کسی فقط از یک زاویه خاص به استراتژی نگاه کرده و برداشت خودش را برای ما تعریف کرده است. این کتاب به ما کمک میکند بتونیم ده تا از اجزای استراتژی را به خوبی بشناسیم تا بتوانیم حدس بزنیم استراتژی چیست.