پاپیروس توسعه

توسعه کلیدواژه ای است که به عنوان یک جامعه باید دنبال آن باشیم. پاپیروس توسعه، بخش جدیدی از پادکست پاپیروس است که در کانال جداگانه‌ای منتشر می‌شود و در این پادکست در مورد توسعه صحبت می‌کنیم. در مورد دلایل توسعه نیافتگی، استراتژی‌های حرکت به سمت توسعه، و ابعاد مختلف توسعه. ابعاد مختلف توسعه مثل توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی، توسعه فردی و توسعه زیست محیطی.

نهاد و نهادمندی در توسعه – چهار

در این قسمت از پاپیروس توسعه، رفتیم سراغ کتاب “نهادهای مدنی در ایران” که کتابی است از دکتر محسن رنانی و بعد از مرور تعریف توسعه در مورد انواع نهادها و تاثیر آنها در مسیر توسعه صحبت کردیم. در این اپیزود گفتیم که نهادهای رسمی داریم و نهادهای غیررسمی، بعد گفتیم که نهادها می‌توانند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی باشند. ولی آن چیزی که جامعه را می‌سازد نهاد مدنی است. نهاد مدنی هر یک از اشکال نهادهاست که به صورت داوطلبانه تشکیل شده باشد.

ابعاد مختلف توسعه – سه

شاخص ترکیبی توسعه، پنج گروه شاخص دارد: شاخص‌های توسعه اقتصادی، شاخص‌های توسعه سیاسی، شاخص های توسعه اجتماعی، شاخص‌های توسعه فردی و شاخص‌های زیست محیطی. در این اپیزود جایگاه ایران در مناظر مختلف توسعه را بررسی کردیم و در انتها گفتیم شاخص‌ها دو مدل اند: شاخص‌های آینده نگر یا توسعه ساز و شاخص‌های گذشته نگر یا توسعه سنج

کجای راه هستیم؟ دو

پاپیروس توسعه بخش جدیدی از پادکستهای پاپیروس است و یک پادکست تازه است، این فصل را با تعریف توسعه شروع کردیم و حالا در قسمت دوم رفتیم سراغ کتاب توسعه، در مورد پژوهش و کتاب توسعه صحبت کردیم، شاخص ترکیبی توسعه را تشریح کردیم، و در نهایت جایگاه ایران و برخی کشورهای منتخب در نردبان توسعه را تشریح کردیم.

توسعه چیست؟ یک

پاپیروس توسعه بخش جدیدی از پادکستهای پاپیروس است. در این فصل ما در مورد توسعه صحبت میکنیم و قسمت اول این پادکست اختصاص دارد به تعاریف توسعه.