فصل اول: استراتژی

استراتژی خوب استراتژی بد – قسمت دوم

تصوری که بیشتر ما از استراتژی داریم، مشخصات یک استراتژی بد است، کتابچه رنگی قطور، جلسات طولانی و برنامه های 5 ساله، نمودار و جدول و حرفهای قشنگ، ولی استراتژی این نیست. این کتاب همه خرافات در مورد استراتژی را رد میکند و تفاوت استراتژی خوب و بد را روشن میکند.

هفت پرسش استراتژی – قسمت اول

ریشه اشتباهها و مشکلاتی که ما با آنها مواجه میشویم، در استدلالها و پاسخ افراد نیست، مشکل این است که یا نمیدانیم پرسش اصلی چیست و میرویم سراغ پاسخ دادن یا اینکه پرسش اشتباهی میپرسیم! در این قسمت، خلاصه کتاب هفت پرسش استراتژی را تعریف کرده ایم، این کتاب به ما کمک می کند در حوزه استراتژی پرسشهای درست بپرسیم.

  • 1
  • 2